home English Tracks Hashem Melech – ה’ מלך Lyrics

Hashem Melech – ה’ מלך Lyrics

Song Info: Presenting you Hashem Melech – ה’ מלך Lyrics.

Hashem Melech – ה’ מלך Lyrics

השם מלך השם מלך – השם ימלוך לעולם ועד
השם מלך עולם ועד – אבבדו גויים מארצו

אברהם אבינו היהודי הראשון
שגילה והסביר לעולם כולו – שהאלוקים הוא אחד ואין בלתו
וחזר והבהיר את הנקודה הזאת – שהאלוקים הוא אדון על כל העולמות
ברא את השמש, ברא את הים – ברא את הכל ואת האדם
ברצונו הוא מוסיף ברצונו הוא מחסיר – ברצונו מעמיד הכל באויר
ואם הוא ירצה והוא רק יסכים – הוא יברא גם אבן שהוא לא יוכל להרים
אלוקים נמצא פה והוא מסתתר – נראה אותך את החידה פותר
וכך אברהם שר,שר והלך – השם מלך השם מלך
וכך ההוא גם שר כשהיה נודד – השם ימלוך לעולם ועד
השם מלך…
אברהם הכיר את בוראו בחושיו – היה עבד השם בשמחה כל חייו
וניסהו נסיונות ואברהם לא חשש – והביאו אל ארץ זבת חלב ודבש
וכרת עמו ברית והבטיח רבות – לזרעך אתן את הארץ הזאת
ארץ כנענן ארץ חמודות – לך ולזרעך עד קץ הדורות
ואברהם חשב על ישמעאל בן הגר – והשם הבהיר לא הוא הנבחר
אל ירע בעיניך על אמתך ועל הנער
כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה – כי ביצחק יקרא לך זרע
אברהם שאל מה זאת אומרת? – וישמעאל נשלח לדרך אחרת
ושרטט לו מפה ובה מפורט – מנהר מצריים עד נהר פרת
בסוגריים אומר לכל המדברים – על גבולות 7 ארבעים ושישים
אלה לא הגבולות ואת לא התכילת – השם אומר והתורה היא נצחית
השם הבטיח השם יממש – ולנו אסור להתייאש
כי הקינים והקניזים הקדמונים והחיתים והפריזים והרפאים
והאמורים והיבוסים היו פה ואינם – כי השם דברו לעולם קיים
ואנחנו עוד פה ואפשר להתעודד – כי השם מלך עולם ועד
השם מלך…והיו פה אח”כ עמים ואליליהם
כמו מואב עם כמוש ופלישתים עם דגון – שהשם הראה להם מי כאן האדון
היו פה סלג’וקים מונגולים ובבלים ופרסים – יוונים אדומים רומאים וביזנטים
ממלכים מלבניםטורקים ואנגלים – כולם גורשו מכאן בבושת פנים
והנה אנחנו פה בישראל הקטנה – שהשם שם עינו בה כל יום בשנה
ובוחן ובבודק אם נלך בדרכיו – כי השם אוהב את אוהביו
אנחנו צאצאי אברהם, יצתחק ויעקב – והשם חושב עלינו רק טוב
כן אנחנו עוד פה ואפשר להתעודד – כי השם לעולם דברו עומד
ויודע גם זה שלהכעיס מתנגד – שהשם ימלוך לעולם ועד
השם מלך…

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *