home English Tracks Shahre Tars Lyrics

Shahre Tars Lyrics

Song Info: Presenting you Shahre Tars Lyrics.

Shahre Tars Lyrics

سرد سرما
یا غرق حرفا
توی شهر ترس ها
فقط یک راه بود مرگ و دعوا
ترانه سرا توی جنگل تاریک و باد و هوا
سیگارم خاموش شد از تفکر شب هام
توی فکر بودم که گفتم
فقط کشور ها نبودن بساز مرز ها
انسان بود
از بیم و ترس زوزه گرگا و صدا و پرس ها
ولی الان که میبینم
انسان واسه انسان شد عامل درد ها
و درد هم شد حاصل مرگ ها
یا که نه
این همه مرگ بودش حاصل جنگ ها
عذابِ زندگی بود یا زندگی بود عذاب زن و مرد ها
با اینکه گذشت قرن ها
ولی خرافات بود هنوز عامل جهل ها
نسل ها
فرار مغز ها
نشیب و فرض ها
چیزای عجیبی دیدم
حتی دیدم تار مو بود علت قتل ها
بهشت زوری بود
مرگ با فتوا
بین مرغ ها شکسته پر ها
عجیبه پرواز
عجایب و مردم درک نمیکنن
میدونم اسم حسش چی
حس طرد یا تنها
قوای رضل
نوای بچه ها
مردم میدادن به دور ها دشنام
ولی اینجا بودن خود ننگ ها
میشنیدم صدا تیر و سنگ ها
جماعت عصبی از قشر پست ها
آدما تو اوج احساسات ز دست دادن سر ها
در طول عصبانیت اشتباه گفت مغز ما
در زمان غم ها صاف شد ضربان قلب ها
جمعی از من ها
ما
اتحاد کاری میکرد که
مردم نترسن و بجنگن درجا
با اینکه بودن غافل ز فردا
برپا برپا برپا برپا
برپا برپا برپا برپا
برپا و بجنگ برای فردا
بدور باش از همه ترس ها
برپا برپا برپا برپا
برپا برپا برپا برپا
برپا و بجنگ برای فردا
بدور باش از همه ترس ها
برپا برپا برپا برپا
برپا برپا برپا برپا
برپا و بجنگ برای فردا
بدور باش از همه ترس ها
برپا رپا برپا برپا
برپا برپا برپا برپا
برپا و بجنگ برای فردا
بدور باش از همه ترس ها

مشام فصل ها
وزیده برگ ها
دوام جمع ها
مرد و زن ها
قشر نجات پیدا کرده از اعماق دست ها
یه پایان جذاب
تمام سطر ها
نوشته ها از صلح
اتمام قتل ها
مرده های رستگار
باز میشه تموم قلب ها
فاش میشن راز ها فرجام
راضی به صلح چندان
باد خنک آواز طلوع ترلان
شروع پرواز
غروب بد ها
سرود نبض ها

This is the end of the Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *